:::

Lớp đơn – Lớp tiếng Hoa hội thoại thực dụng 1 người

Lớp đơn – Lớp tiếng Hoa hội thoại thực dụng 1 người

    Lớp tiếng Hoa hội thoại thực dụng 1 người
     

    Địa điểm học

    Đại học Trung Nguyên

    Nội dung chương trình

    Căn cứ vào nhu cầu của học sinh, nội dung có thể là hội thoại hàng ngày, tiếng Hoa thương mại, tiếng Hoa du lịch, v.v…

    Ngày học

    Học sinh quyết định

    Thời gian học

    Học sinh quyết định

    Tổng số thời gian học

    Mỗi khóa học 24 tiếng. Mỗi tuần học 1 – 5 buổi, mỗi buổi 2 tiếng.

    Tiêu chuẩn thu phí

    Mỗi tiếng học phí 525NT, mỗi khóa (24 tiếng) học phí là 13,100 NT

    Lưu ý

    1. Nếu học sinh xin nghỉ học, có thể học bù, và kéo dài thời gian đã định và không bị trừ số thời gian nghỉ. Nhưng số lần xin nghỉ không nên ảnh hưởng quá nhiều đến giáo viên, theo nguyên tắc thời gian học có thể kéo dài 1 tháng tính từ ngày kết thúc khóa học đã định, nếu vượt quá sẽ không được bù.
    2. Có thể xin nghỉ, nhưng không chấp nhận xin nghỉ vào đúng ngày học. Nếu xin nghỉ vào đúng ngày học sẽ không được tính học bù.