:::

Giới thiệu giáo viên

Giới thiệu giáo viên

   

  Họ tên Lê Di Ngạn
  Chức vụ Giáo viên tiếng Hoa, tổ tiếng Hoa, Trung tâm Phát triển Giáo dục, Đại học Trung Nguyên
  Giáo viên tiếng Hoa, Học viện Kỹ thuật sáng tạo Đào Viên
  Trình độ Thạc sỹ Khoa tiếng Hoa ứng dụng, trường Đại học Trung Nguyên.
  Kinh nghiệm Giáo viên tiếng Hoa chương trình huấn luyện chuyên nghiệp cho quân nhân Hội hoa kiều
  Giáo viên tiếng Hoa của chương trình giao lưu văn hóa khu vực Trung Nam Mỹ của Hội Hoa kiều.
  Giáo viên tiếng Hoa, tổ tiếng Hoa, trường Đại học Trung Nguyên
  Giáo viên tiếng Hoa, học viện Kỹ thuật và sáng tạo Đào Viên
  Giáo viên tiếng Hoa trường Đại học Nguyên Trí
  Giáo viên ra đề thi chương trình thi năng lực tiếng Hoa
  Giáo viên tiếng Hoa trường Anusorn suppamas, Thái Lan
  Giáo viên giáo lưu văn hóa hải ngoại Hội Hoa kiều (Tọa đàm tiếng Hoa)
  Sở trường Giảng dạy tiếng Hoa, giảng dạy văn hóa Trung Hoa

   

  Họ tên Lâm Chi Như
  Chức vụ Giáo viên tiếng Hoa, tổ tiếng Hoa, Trung tâm Phát triển Giáo dục trường Đại học Trung Nguyên
  Giáo viên Khoa tiếng Hoa ứng dụng, trường Đại học Trung Nguyên
  Trình độ Thạc sỹ Khoa tiếng Hoa ứng dụng, trường Đại học Trung Nguyên
  Kinh nghiệm Giáo viên tiếng Hoa chương trình giao lưu văn hóa hải ngoại Indonexia Hội Hoa kiều
  Giáo viên tiếng Hoa chương trình giao lưu văn hóa hải ngoại Khu vực Trung Nam Mỹ Hội Hoa kiều
  Giáo viên tiếng Hoa, tổ tiếng Hoa, Trung tâm Phát triển Giáo dục, Đại học Trung Nguyên.
  Giáo viên tiếng Hoa, Khoa tiếng Hoa ứng dụng, trường Đại học Trung Nguyên.
  Giáo viên ra đề thi trình độ đọc hiểu cơ sở kỳ thi năng lực tiếng Hoa.
  Sở trường Giảng dạy tiếng Hoa, giảng dạy văn hóa Trung Hoa, hướng dẫn ôn luyện thi TOCFL

   

  Họ tên Đoàn Bội Phân
  Chức vụ Giáo viên tiếng Hoa, tổ tiếng Hoa, Trung tâm Phát triển Giáo dục, trường Đại học Trung Nguyên
  Trình độ Thạc sỹ Khoa Giảng dạy tiếng Hoa, trường Đại học Khai Nam
  Kinh nghiệm

  Giáo viên tiếng Hoa chương trình giao lưu văn hóa hải ngoại Indonexia Hội Hoa kiều
  Giáo viên tiếng Hoa chương trình giao lưu văn hóa hải ngoại Khu vực Trung Nam Mỹ Hội Hoa kiều
  Giáo viên tiếng Hoa, trung tâm tiếng Hoa, trường Đại học Khai Nam
  Giáo viên tiếng Hoa, tổ tiếng Hoa, Trung tâm Phát triển Giáo dục, trường Đại học Trung Nguyên

  Sở trường Giảng dạy tiếng Hoa, giảng dạy văn hóa Trung Hoa

   

  Họ tên Chiêm Thi Tần
  Chức vụ Giáo viên tiếng Hoa, tổ tiếng Hoa, Trung tâm Phát triển Giáo dục, trường Đại học Trung Nguyên
  Trình độ Thạc sỹ Khoa Giảng dạy tiếng Hoa, trường Đại học Khai Nam
  Kinh nghiệm

  Giáo viên tiếng Hoa, tổ tiếng Hoa, trường Đại học Trung Nguyên
  Giáo viên tiếng Hoa, Học viện Kỹ thuật sáng tạo Đào Viên

  Sở trường Giảng dạy tiếng Hoa, giảng dạy văn hóa Trung Hoa

   

  Họ tên Liệu Uyển Quân
  Chức vụ Giáo viên tiếng Hoa, tổ tiếng Hoa, Trung tâm Phát triển Giáo dục, trường Đại học Trung Nguyên
  Giáo viên tiếng Hoa, Khoa tiếng Hoa ứng dụng, trường Đại học Trung Nguyên
  Giáo viên tiếng Hoa, Học viện Kỹ thuật sáng tạo Đào Viên
  Trình độ Thạc sỹ Khoa tiếng Hoa ứng dụng, trường Đại học Trung Nguyên
  Kinh nghiệm Giáo viên tiếng Hoa chương trình huấn luyện chuyên nghiệp cho quân nhân Hội Hoa kiều
  Giáo viên tiếng Hoa chương trình giao lưu văn hóa hải ngoại Khu vực Trung Nam Mỹ Hội Hoa kiều
  Giáo viên tiếng Hoa, tổ tiếng Hoa, trường Đại học Trung Nguyên
  Giáo viên tiếng Hoa, Khoa tiếng Hoa ứng dụng, trường Đại học Trung Nguyên
  Giáo viên tiếng Hoa, Học viện Kỹ thuật sáng tạo Đào Viên
  Giáo viên giám sát thi Hội đồng thi năng lực tiếng Hoa
  Sở trường Giảng dạy tiếng Hoa, giảng dạy văn hóa Trung Hoa, hướng dẫn ôn luyện thi TOCFL

   

  Họ tên Nghiêm Xảo Dư
  Chức vụ Giáo viên tiếng Hoa, tổ tiếng Hoa, Trung tâm Phát triển Giáo dục, trường Đại học Trung Nguyên
  Trình độ Thạc sỹ Khoa tiếng Hoa ứng dụng, trường Đại học Trung Nguyên
  Kinh nghiệm Giáo viên tiếng Hoa, tổ tiếng Hoa, Trung tâm Phát triển Giáo dục, trường Đại học Trung Nguyên
  Sở trường Giảng dạy tiếng Hoa