:::

Câu hỏi thường gặp

Nếu tôi muốn học lớp riêng, chi phí tính thế nào?

    Tính theo giờ, 490NT/giờ, 1 khóa học là 24 giờ, chi phí cho một khóa học là 11,760NT. Chi tiết xin xem tại “Lớp riêng một người” mục “Chương trình học”