:::
You are here: : Home > Liên hệ

  Liên hệ

  Tổ tiếng Hoa, Trung tâm Phát triển giáo dục trường Đại học Trung Nguyên

   Địa chỉ: số 200 đường Trung Bắc, Trung Lịch, thành phố Đào Viên, 32023.

   Điện thoại: +886-3-2651324

   Fax: +886-3-2651328

   Email: janewei6@gmail.com; cmlcycu@cycu.edu.tw

   FBhttps://zh-tw.facebook.com/Mandarin-Learning-Center-Chung-Yuan-Christian-University-中原大學華語文教學中心-175008403000/